Italy in Poland è una occasione irripetibile per le aziende italiane che vogliono ampliare il proprio mercato verso i paesi dell’Europa dell’Est, e per le aziende polacche che vogliano proporre la propria produzione di qualità al di fuori dei confini nazionali.

E’ un ponte commerciale tra le nazioni europee, un aiuto importante e concreto nel fare incontrare domanda e offerta commerciale, e nel farsi largo tra le pieghe di una burocrazia estera spesso insormontabile se non adeguatamente supportati.

I nostri tecnici, grazie ad una decennale esperienza nel campo commerciale europeo, indirizzeranno le vostre scelte di investimento nel modo più sicuro e conveniente, si occuperanno del disbrigo delle pratiche di sdoganamento e di trasporto, e vi assicureranno assistenza logistica completa.

 

Italy in Poland è anche importatore diretto per diversi prodotti dell’eccellenza agroalimentare italiana ed esportatore verso l’Italia dei migliori prodotti dell’industria manifatturiera Polacca, selezionate in base a rigorosi standard qualitativi e prezzi oggettivamente vantaggiosi.

 

Italy in Poland is an unique opportunity for Italian companies that want to enlarge their market toward the  Eastern Europe countries, and Polish companies that want to propose their own quality production outside national borders.

It 's a commercial bridge between European nations, an important, concrete aid  to match trade supply and demand , and make its way through the folds of a foreign burocracy often unsurmountable if not properly supported.

Our technicians, thanks to a decade of experience in European trading, will address your investment choices in the most secure and convenient way, will have care of the formalities of customs clearance and transports, and will help you completely  in  logistical troubles.

 

Italy in Poland is also a direct importer of various goods of the Italian food excellence , and exporter toward Italy of the best Polish manufactoring production, selected according to strict quality standards and objectively good prices.

Italy in Poland to wyjątkowa okazja dla włoskich firm, które chcą poszerzyć swój rynek dla krajów Europy Wschodniej, a także polskich firm, które chcą zaproponować swoją jakość produkcji poza granicami kraju.

To "most handlowy" pomiędzy narodami europejskimi, ważna i konkretna pomoc przy zetknięciu popytu i podaży oraz prosta droga poprzez fałdy zagranicznej biurokracji często nie do pokonania, jeśli nie jest prawidłowo zinterpretowana.


Nasi technicy, dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu
w  handlu europejskim, pomoga dokonać właściwych decyzji inwestycyjnych w sposób najbardziej bezpieczny i wygodny, zadbaja o formalności odprawy celnej i transportu, oraz zapewnia pomoc z zakresu logistyki.

 

Italy in Poland jest również bezpośrednim importerem wielu róznorodnych włoskich produktów żywnościowych oraz eksporterem do Włoch najlepszych produktów polskiego przemysłu spożywczego, wybranych zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości i obiektywnie korzystnych cen.